Dotace na ochranu a obnovu kulturního dědictví

Proportion

Podpořeny budou následující aktivity:

  • stavební a nestavební úpravy a opravy nemovitých kulturních památek spočívající zejména v provádění konzervační obnovy, restituci starších stavů, korektivní obnově, udržovacích a stabilizačních opravách a restaurování,

Výše podpory:

  • Maximálně do výše 1,5 milionu EUR

Oprávnění žadatelé:

  • Subjekty vlastnící/provozující kulturní dědictví*:
  1. jakákoliv veřejná či soukromá, zisková či nezisková organizace/subjekt a nestátní (nevládní) organizace zřízená jako právnická osoba v České republice,
  2. mezinárodní organizace/subjekt či její agentura zřízená či působící v České republice.* Kulturní památky zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR (Národní památkový ústav) nebo v Centrální evidenci sbírek nebo v knihovnách evidovaných v evidenci Ministerstva kultury ČR. Vyloučeny jsou kategorie „Národní kulturní památky“ a Památky UNESCO.“

Termíny:

  • Ukončení příjmu žádostí: během září/října 2019