Dotace na vodovody a kanalizace

Proportion

Na co můžete dotaci získat

 • Výstavba kanalizace
 • Výstavby, modernizace a intenzifikace ČOV (s kapacitou nad 50 EO vč. decentralizovaných řešení kromě domovních čistíren)
 • Výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody
 • Výstavba a intenzifikace zdrojů pitné vody
 • Výstavba úpraven vody
 • Posílení akumulace pitné vody

 


Výše podpory:

 • Maximální výše dotace 63,75 % z celkových způsobilých výdajů
 • Pro samostatně podané projekty zaměřené na zlepšení dodávek pitné vody je max. výše podpory 50 mil. Kč na jeden projekt

Oprávnění žadatelé:

 • Obce a města
 • Dobrovolné svazky obcí
 • Městské části hl. města Prahy
 • Příspěvkové organizace
 • Obchodní společnosti ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 • Zájmová sdružení právnických osob ovládané z více než 50 % obcemi a městy nebo jinými veřejnoprávními subjekty
 • Obchodní společnosti, příspěvkové organizace, zájmová sdružení musí být zároveň vlastníkem kanalizace nebo vodovodu.

 • Termíny:
 • Příjem žádostí od 1. 11. 2019 do 31. 1. 2020.